Home / Evenement / Ondersteuning en hulp dichterbij huis

Ondersteuning en hulp dichterbij huis

Gemeente en zorgorganisaties werken aan ondersteuning en hulp dichterbij huis

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de zorgorganisatiesAafje, Blije Borgh, Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Rhiant,Van Den Dool Zorg & Begeleiding en Vivenz hebben op 13 maart jl. eenintentieverklaring ondertekend voor de vorming van een Sociaal Wijkteam.’Een belangrijke stap in het dichterbij brengen van ondersteuning en hulp.’, aldus wethoudermaatschappelijke ondersteuning, Michiel van der Vlies. 

Zorg enondersteuning dichtbij huis
De intentieverklaring volgt op een besluit dathet college van B&W eerder deze week nam over een functioneel ontwerp vanhet Sociaal Wijkteam. Wethouder van der Vlies: ‘Het oprichten van zo?n teamis een antwoord op landelijke ontwikkelingen op het gebied van AWBZ enparticipatie en past binnen de wens van de gemeente om ondersteuning en hulpdichterbij huis te organiseren. Ook de zorgaanbieders willen dichtbij huis ondersteuningen hulp bieden en als het nodig is vroegtijdig en snel kunnen ingrijpen. Wewillen daarom samen optrekken in het nog te vormen Sociaal Wijkteam, waarin ookhet Zorgkantoor VGZ participeert.’

 

Watgaat er veranderen?

Nu bieden gemeente en zorgaanbieders vanuitcentrale locaties en vaak los van elkaar hulp en ondersteuning aan, daar waardat nodig is. Via het Sociaal Wijkteam bieden gemeente en zorgaanbieders strakssamen een antwoord op hulpvragen. Zij doen dat bovendien veel dichterbij huis.Zo kan het team vroegtijdig sociale knelpunten signaleren en vervolgenshuisbezoeken afleggen om escalatie te voorkomen. Voor mensen in de wijk wordthet vragen van advies of hulp straks een stuk eenvoudiger. Er komen namelijkinlooppunten per wijk en het Sociaal Wijkteam krijgt een eigen website,telefoonnummer en e-mailadres.

 

OntwikkelingSociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam dat achter de schermenvan de inlooppunten actief wordt bestaat uit medewerkers van lokaal werkzameorganisaties op het gebied van ondersteuning, wonen, zorg en welzijn. Het teamricht zich op inwoners van 23 jaar en ouder en gaat zoveel mogelijk uit vaneigen kracht, zelfredzaamheid van inwoners en het benutten van socialenetwerken (in de buurt).
Het concept Sociaal Wijkteam in Hendrik-Ido-Ambacht is nog in ontwikkeling. Zogaat de gemeente  nog na op welke manierhet Sociaal Wijkteam het best kan samenwerken met het Wijkteam voorleefbaarheid en veiligheid en het Wmo-loket.

 
Meerinformatie volgt
Wethoudervan der Vlies: ‘Het Sociaal Wijkteam en de inlooppunten per wijk krijgende komende tijd vorm. Het team start naar verwachting in de loop van 2014.Tegen die tijd zorgen we er uiteraard voor dat inwoners die sociale knelpuntenwillen melden of om hulp en ondersteuning verlegen zitten de weg naar deinlooppunten weten te vinden.’

 
 

Top