Home / Media / Een veilige plek om te wonen

Een veilige plek om te wonen

Het opvangen van mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning gebeurt al jaren in Hendrik-Ido-Ambacht. Toch is er dit jaar iets veranderd. De groep mensen die we opvangen is in 2016 en 2017 groter dan in de jaren hiervoor en het bieden van woonruimte moet binnen een vaste tijd worden geregeld. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft daarom nu een beleidskader vastgesteld om de opvang in goede banen te leiden.

Meer mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning
Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld
omdat ze in hun eigen land gevaar lopen om te worden vervolgd om hun geloof of afkomst of als
zij gevlucht zijn voor oorlog. De Rijksoverheid heeft bepaald dat Hendrik-Ido-Ambacht dit jaar 75
‘statushouders’ woonruimte moet bieden. Dat zijn mensen die de asielprocedure doorlopen hebben
en een verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben gekregen. Ook volgend jaar verwachten we 75
mensen met zo’n tijdelijke verblijfsvergunning in Hendrik-Ido-Ambacht.

Geschikte woonlocaties in Ambacht
In het ‘beleidskader huisvesting en participatie statushouders gemeente Hendrik-Ido-Ambacht’, nu
vastgesteld door de gemeenteraad, staan de uitgangspunten beschreven voor het bieden van
woonruimte en het deelnemen aan de Ambachtse samenleving.
Omdat het aantal sociale huurwoningen dat in onze gemeente jaarlijks beschikbaar komt beperkt is,
wisselen de gemeenteraad en het college binnenkort met elkaar van gedachten over kansrijke
woonlocaties voor alleenstaanden, alleen gaanden en gezinnen. Het college van B&W besluit medio
oktober welke locaties geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting en informeert daarover omwonenden
en andere inwoners.

Blijven is meedoen
Als gemeente vinden we het niet alleen belangrijk dat mensen hier veilig kunnen wonen, maar ook
dat mensen die hier verblijven zo snel mogelijk onderdeel worden van de samenleving. Dat
betekent dat zij hun weg kunnen vinden in het dagelijks leven en naar school gaan of werken. We
zetten ons hiervoor in en gebruiken daarbij zoveel mogelijk de kennis en kunde van onze lokale en
regionale partners. De gemeenteraad ziet in Hendrik-Ido-Ambacht een grote sociale cohesie en
rekent voor het helpen integreren ook op de betrokkenheid en vrijwillige inzet van Ambachters.

Meer weten?
Op www.h-i-ambacht.nl/statushouders vindt u het complete beleidskader. Begin deze week
verschijnt daar ook een lijst met vragen en antwoorden.

Top