Home / Media / Gemeente wil ruime en groene karakter behouden

Gemeente wil ruime en groene karakter behouden

De gemeente actualiseert het beleidsplan bomen. In dit beleidsplan leggen we de ambities vast voor ‘een groene gemeente’: een gemeente met aantrekkelijke en leefbare woonwijken met een groen karakter. Hoe waarborgen we de kwaliteit van ons bomenbestand? Wat is de hoofdboomstructuur? Welke bomen verdienen bescherming? Over bomenkap, overlast van bomen en herplant is regelmatig discussie met omwonenden en natuurorganisaties. Door heldere standpunten over deze onderwerpen in te nemen, wil de gemeente duidelijk maken hoe zij het ruime en groene karakter van de wijken gaat behouden.

Wetgeving en beleidskaders
Vanwege alle aandacht van inwoners en natuurorganisaties heeft de raad gevraagd om het huidige beleidsplan bomen 2009-2019 een jaar eerder te actualiseren dan formeel nodig is. In het nieuwe beleidsplan wordt rekening gehouden met de veranderende wet- en regelgeving. De invoering van de Omgevingswet en de Wet Natuurbescherming hebben invloed op het bomenbestand. Bij het innemen van standpunten over onderwerpen als bomenkap houden we rekening met klachten en meldingen rondom bomen. Hiervoor worden actuele beleidskaders voorgesteld, gebaseerd op recente rechterlijke uitspraken. Daarnaast worden in het nieuwe beleidsplan de waardevolle bomen beschreven. De basis daarvoor is al gelegd in het bestaande beleidsplan bomen 2009-2019 en de deregulering.

In commissie RZ van 19 september geeft de Bomenwacht Nederland een presentatie over het proces en de opbouw van het beleidsplan bomen.

Top