Home / Media / ‘Maatschappelijk draagvlak voor plannen voor De Schoof ontbreekt’

‘Maatschappelijk draagvlak voor plannen voor De Schoof ontbreekt’

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Winkelcentrum De Schoof houdt de gemoederen de afgelopen maanden behoorlijk bezig. Plannen van ontwikkelaar Ten Brinke om het hoofdwinkelcentrum uit te breiden leidden tot een stroom aan reacties. Zo veel, dat de gemeente heeft geconstateerd dat er geen maatschappelijk draagvlak (meer) is voor dit plan om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. De gemeente stopt daarom de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof en besluit daarmee ook om de knip in de Graaf Willemlaan niet uit te voeren.

Verleden
Al vanaf 2008 spreekt de gemeente over het ‘upgraden’ van winkelcentrum De Schoof, zodat het past bij onze groeiende gemeente. De gemeenteraad nam hierover sinds die tijd verschillende besluiten. Bijvoorbeeld over de structuurvisie in 2009 waarin de grote ruimtelijke plannen voor de komende 10 jaar staan en over de detailhandelsstructuurvisie in 2014 waar specifieker de plannen voor winkelcentrum De Schoof in staan. Deze visies stelden we op in overleg met inwoners en ondernemers. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte op basis van de visie uit 2014 het plan om het winkelcentrum met 5.500m2 uit te breiden en dit voor een groot deel in te vullen door bestaande winkels uit de gemeente te verplaatsen. Een onafhankelijke adviescommissie van de provincie gaf in mei van dit jaar een positief advies over de haalbaarheid van dit plan. Om dit plan uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Er wordt nieuwe winkelruimte bijgebouwd en daarom zou de  locatie aan de westzijde van de Graaf Willemlaan een winkelbestemming moeten krijgen. De gemeente startte hiervoor een bestemmingsplanprocedure.

Heden
De eerste fase van een bestemmingsplanprocedure is dat de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan open stelt voor reacties. Voor de Schoof lag het voorontwerp tot en met 12 juli ter inzage. Tot die tijd konden alle inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden hun reactie geven op het bestemmingsplan. In totaal zijn er 776 reacties bij de gemeente binnengekomen, waarvan ruim 600 identieke . Inhoudelijk richten de inspraakreacties zich voornamelijk tegen het nut en de noodzaak van het bijbouwen van 5.500 m2 winkelruimte en tegen de ‘knip’ in de Graaf Willemlaan. Dit is verrassend omdat deze ook al vermeld werden in  de detailhandelsstructuurvisie van 2014. Die werd destijds door de gemeenteraad unaniem vastgesteld en ook winkeliers hebben zich nooit eerder negatief geuit over de plannen. Slechts 4 bewoners uitten in 2014 hun kritiek op de detailhandelsstructuurvisie door het geven van een inspraakreactie.

Nog nooit zo veel reacties
De 776 reacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn voor onze gemeente ongekend veel. Het college boog zich over alle reacties en over de fundamentele vraag: ‘moeten we verder gaan met dit bestemmingsplan of niet?’. De gemeente is nog steeds van mening dat de eerder zorgvuldig vastgestelde visie goed is voor De Schoof en dat het plan van Ten Brinke positief zou uitwerken voor de winkeliers en onze inwoners. Maar kijkend naar alle ingediende reacties, kan ze niet anders dan concluderen dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de uitbreiding van de Schoof en de knip in de Graaf Willemlaan.  Het college besloot dan ook om te luisteren naar haar inwoners en de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof stop te zetten en daarmee ook de knip in de Graaf Willemlaan niet te uit te voeren.

Toekomst

Hoe nu verder? De noodzaak om iets te doen in De Schoof is er nog steeds. Deze verrassende uitkomst van het inspraakproces vraagt om bezinning op de vraag wat inwoners en ondernemers nu echt willen als toekomst voor De Schoof. Is de gedachte dat een gemeente van ruim 30.000 inwoners een krachtig hoofdwinkelcentrum nodig heeft nog wel actueel?  En wil iedereen die nu gereageerd heeft wel hetzelfde? Hoe denken de mensen er over die nu niet gereageerd hebben? Dat is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 maken zij een nieuwe detailhandelsstructuurvisie waarin de bovenstaande vragen beantwoord moeten worden. Tot die tijd ligt de verantwoordelijkheid om De Schoof aantrekkelijker te maken bij de eigenaren,  waarbij geen stappen gezet kunnen worden die de uitvoering van toekomstige planvorming in de weg staat. Want een pas op de plaats is nu nodig en verstandig.

Top