Home / Media / Het moeizame, maar hoopvolle begin van de energietransitie

Het moeizame, maar hoopvolle begin van de energietransitie

Het CBS publiceerde1 eind mei jl. nieuwe feiten en cijfers over de productie en het gebruik van duurzame energie. De hoeveelheid verbruikte duurzame energie ten opzichte van de totale hoeveelheid verbruikte energie nam in 2016 vergeleken met 2015 bijna niet toe. In 2015 ging het om 5,8% duurzame energie ten opzichte van het totaal en in 2016 om 5,9%. Er werd niettemin in absolute zin 5% meer duurzame energie opgewekt. Deze stijging werd gecompenseerd door een toename van 4% van het totale energiegebruik. Momenteel wordt 91% van de energie nog opgewekt middels fossiele bronnen. Volgens een EU-richtlijn moet Nederland in 2020 14% van de verbruikte energie duurzaam opwekken.

Bovenstaande gegevens lijken in scherp contrast te staan met het optimistische geluid van Ruud Koornstra, ondernemer en energiecommissaris van Nederland. Volgens hem kan het Parijsakkoord uit 2015, dat als hoofddoel heeft het halveren van de CO2-uitstoot in 2030, makkelijk worden gehaald. Nederland heeft na de watersnoodramp in 1953 en bij de aanleg van het gasnetwerk 6 jaar later, al bewezen dat het in staat is snel grootschalige innovaties toe te passen. Ook vandaag is Nederland een voorloper als het gaat om innovatie en de beschikbaarheid van technologie. Door dat meer te benadrukken en in het voetlicht te zetten, worden volgens Koornstra de problemen rond klimaatverandering en de oplossingen daarvoor meer bekend bij iedereen.
Koornstra’s optimisme wordt ondersteund door recent gepubliceerde cijfers van REN21, een platform voor duurzame energie waarin internationale organisaties als de Wereldbank, De Europese Commissie en Greenpeace samenwerken. Hieruit komt naar voren dat er wereldwijd 9% meer duurzame energie is geproduceerd in 2016. Verder dalen de productiekosten van duurzame energie erg snel. In landen als Chili, India en Saoedi-Arabië kost zonne-energie minder dan $0.03 per kilowattuur, terwijl fossiele brandstof tussen de $0.03 en $0.08 per kilowattuur kost. Volgens Wim Sinke, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit van Amsterdam, kunnen over 10 tot 20 jaar hetzelfde soort cijfers in Nederland gehaald worden. De kosten voor elektriciteit zouden dan tussen de €0.01 en €0.02 per kilowattuur komen te liggen.

Een ander ambitieus vergezicht wordt geschetst door Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Hij stelt voor dat de EU in 2030 45% van de energie duurzaam opwekt, in plaats van het nu geldende doel van 27%. In 2040 zou dat zelfs 100% moeten zijn. Maar zelfs om aan de eisen van het klimaatakkoord uit 2015 te kunnen voldoen, zijn allerlei nieuwe wetsvoorstellen nodig. Eickhout werkt hier aan.

De rol van de overheid bij het vergemakkelijken van de energietransitie kan nu wat meer worden omschreven. Zo wordt per 1 juli aanstaande de raming voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie, hierna afgekort als ISDE, verhoogd met €20 miljoen naar €90 miljoen. De ISDE is bedoeld om particulieren en bedrijven te helpen bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Dit jaar zijn er tot mei jl. meer dan 9000 aanvragen ingediend, goed voor een bedrag van bijna €28 miljoen.

Daarnaast stelt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie dat de overheid middels dwingende maatregelen er voor zou moeten zorgen dat het totale energieverbruik niet meestijgt met het aandeel dat duurzaam opgewekt wordt. Hij denkt aan bijvoorbeeld energiemaxima voor bedrijven. Energiebesparing is ook een manier om het bovengenoemde aandeel groene energie te laten stijgen. Energie-expert Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving sluit zich hier bij aan. Een nieuw kabinet zou volgens hem energiebesparing moeten afdwingen door middel van nieuwe wetten en regels.

bron: http://www.cbs.nl, http://www.gaselektraenergie.nl

Top