Home / Overige / Nieuw lid voor de Raad van Commissarissen bij Rhiant.

Nieuw lid voor de Raad van Commissarissen bij Rhiant.

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vier personen. Zij hebben gezamenlijk de taak om toezicht te houden op het beleid van de bestuurder van Rhiant en op de algemene gang van zaken in het bedrijf, die daaraan verbonden zijn. Commissarissen worden gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. We zijn blij dhr. G. van de Haar als nieuw lid aan u voor te stellen. Hieronder zet hij zelf zijn motivatie uiteen.

 
Motivatie
Mijn naam is Geurt van de Haar. Ik heb gereageerd op de oproep  voor de toezichthoudende functie bij Rhiant, omdat ik het werk van de Ambachtse corporatie heel erg belangrijk vind. Helaas is het in onze samenleving zo, dat, door wat voor omstandigheid ook, niet iedereen in staat is zelf in zijn of haar woonruimte te voorzien.  Voor die groep inwoners is het belangrijk dat er een corporatie is, die goede sociale huurwoningen beschikbaar heeft voor de doelgroep.

Wat is dan die doelgroep? Dat zijn de huurders met een inkomen tot grofweg €  35.000,– per jaar. Dat is de bestaansgrond van Rhiant en daar wil ik als toezichthouder, samen met mijn collega’s, graag een bijdrage aan leveren door mijn kennis en ervaring beschikbaar te stellen.

Wat mij betreft blijft er ook de komende jaren ingezet worden op de betaalbaarheid van deze woningen. Dat is nog best een uitdaging voor de meeste corporaties en ook voor Rhiant, maar ik denk dat we naar onze doelgroep verplicht zijn hier elke keer weer scherp naar te kijken en op in te zetten.

 
Duurzaamheid
De komende jaren zal duurzaamheid zeker onderwerp van aandacht zijn.  Wat mij betreft gaat het dan om duurzaamheid in de breedste zin van het woord zoals:

–          Aandacht voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningvoorraad;
–          Aandacht voor duurzame energieopwekking;
–          Zeer energiezuinige nieuwbouw;
–          Sociale duurzaamheid: verbinden van mensen in de wijk en daardoor een duurzame samenleving.

Toekomst
Voor de komende jaren ligt er een mooie opdracht voor Rhiant om betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid van ons bezit in Ambacht op een juiste en verantwoorde wijze in te vullen en wel zodanig dat dit waarde toevoegt aan onze primaire taak namelijk : zorgen voor voldoende sociale huurwoningen voor onze doelgroep.

Top