Home / Media / Nieuwsbrief Werkgroep Bergen

Nieuwsbrief Werkgroep Bergen

Januari 2013

De eerste opgave van een jumelagecommissie is om de inwoners van baar gemeente zo uitgebreid mogelijk op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen in de vriendschap relaties met baar partnergemeente. We zijn wat dit betreft enigszins in gebreke gebleven omdat deze Nieuwsbrief langer dan gebruikelijk op zich heeft doen wachten.

Nu was er ook weer niet zo erg veel te melden, want na de enorme inspanningen die we met z’n allen hebben geleverd met de organisatie van bet Cultureel Festival in oktober 2011 is aan Ambachtse zijde een rustperiode ingelast. Enerzijds om even bij te komen, anderzijds echter ook omdat we zuinig op de geringe financiële middelen moeten zijn. Ook deze werkgroep is immers zwaar getroffen door de bezuinigingsmaatregelen van ons gemeentebestuur. Gelukkig mogen we melden dat bet Oktoberfestival ruim beneden de begroting kon worden afgesloten waardoor we nog wei wat lucht hebben.

Bezoek burgemeester Heijkoop aan Bergen
In onze vorige Nieuwsbrief spraken wij warme woorden aan bet adres van scheidend burgemeester Jonker, initiatiefnemer en warm pleitbezorger van de jumelage met Bergen. Gelijktijdig spraken wij de hoop uit dat zijn opvolger de draad zou oppakken met betzelfde enthousiasme en boden wij hem alle steun vanuit onze commissie aan. Dit heeft mede geleid tot een succesvol bezoek van burgemeester Heijkoop aan onze partnerstad begin december van bet afgelopen jaar. Hierover verscheen bet navolgende bericht in de lokale pers:

Burgemeester Heijkoop bezoekt partnerstad Bergen
Burgemeester Heijkoop en zijn echtgenote legden dit weekeinde een kennismakingsbezoek af in Bergen, de partnerstad van Hendrik-ldo-Ambacht in de Bondsrepubliek Duitsland. Zij werden daar warm onthaald door collega burgemeester Rainer Prokop en zijn echtgenote. Het was bijzonder dat juist Vrijdagmiddag bet 60 jarig bestaan werd herdacht van de indrukwekkende ‘Gedenkstatte Bergen-Belsen’ waar veel hoogwaardigheidsbekleders uit de Bondsrepubliek aanwezig waren, waaronder de Minister President van de deelstaat Niedersachseli. De volgende dag brachten onze burgemeester en zijn echtgenote een privé bezoek aan dit herdenkingsmonument waar een bloemstuk namens onze gemeente werd gelegd. Zij kregen een rondleiding door de directeur van bet museum, dr. Thomas Rabe en toonden zich bijzonder onder de indruk van vormgeving en opzet van dit bijzondere museum.

Burgemeester Prokop leidde zijn gasten door zijn stad en enkelen van de dertien kerkdorpen die tot Bergen behoren waardoor een goede indruk van bet reilen en zeilen van onze partnerstad werd verkregen. Ook werd nog een bezoek gebracht aan de nabij gelegen historische stad Celle en de daar ingerichte kerstmarkt. Een waardevol bezoek dat onze burgemeester een goede indruk gaf. Hij toonde zich dan ook zeer tevreden over deze kennismaking en de ondervonden geweldige gastvrijheid van zijn collega.

Anne Frank Friedens Tage
Eenmaal per twee jaar organiseert de gemeente Bergen de Anne Frank Friedens Tage met ondersteuning van de Anne .Frank Stichting in Basel en de Konrad Adenauer Stichting. De doelstelling moge duidelijk zijn: Bergen voelt een bijzondere verantwoordelijkheid om de verschrikkingen van bet nazi regime nooit meer te laten herleven. Uit alle partnersteden van Bergen worden een viertal jongeren uitgenodigd om een speciale werkweek met elkaar door te brengen met thema’s die zich richten op een toekomst van samenwerking en respect binnen een vernieuwd Europa. Ook dit jaar zal een groep van 4 middelbare scholieren uit Ambacht eind Juni afreizen naar Bergen onder begeleiding van een leraar en een lid van onze commissie. Het thema dit jaar is Anne Frank zelf, haar dagboek, de indrukken die dit aan de jongeren geeft en die vervolgens in beeld en geluid moeten worden weergegeven via een publieke presentatie. Inmiddels hebben onze deelnemers zich al aangemeld en ze bereiden zich voor op bet thema.

Senioren fietsers
Na de succesvolle fietstochten die door de senioren van de wielervereniging Wielzate in 2010 werden afgelegd in Bergen en bet tegenbezoek aan Ambacht van senioren fietsers uit deze stad in oktober 2011 werd inmiddels weer een uitnodiging ontvangen om in augustus weer een ontmoeting in Bergen te organiseren. Onder de bezielende leiding van voorzitster Hetty Roth zal opnieuw een afvaardiging naar Bergen vertrekken. De werkgroep Bergen juicht dit soort particuliere initiatieven van harte toe en zal daar waar mogelijk en gewenst de nodige steun verlenen.

Reflax
Inmiddels is wei bekend dat er een hechte vriendschapsband bestaat tussen ons mooie popkoor en bet orkest van de familie Moschler uit Bergen. Dit heeft geleid tot diverse zeer succesvolle gezamenlijke optredens in Bergen en in Ambacht. Plannen zijn in ontwikkeling om opnieuw een gezamenlijk optreden te verzorgen ditmaal in Bergen op initiatief van de familie Moschler. Het optreden wordt voorzien voor november dit jaar.

Innercircle Run

In 2012 werd in Ambacht voor bet eerst de Innercircle Run succesvol georganiseerd als benefiet evenement voor ons hospice ‘de Cirkel’. Via de organisatoren onder de bezielende leiding van Jan Rijsdijk zijn nu ook lopers uit Bergen uitgenodigd. Het is wei afwachten of Bergen op deze uitnodiging kan ingaan.

AmbachtSamen
De werkgroep Bergen is enthousiast over bet initiatief van enkele betrokken inwoners van onze gemeente om dit netwerkforum in bet leven te roepen. Wij sluiten ons daar graag bij aan. Werkgroep samenstelling Als initiator van de jumelage met Bergen en na 10 jaar trouwe dienst als lid van onze werkgroep heeft Dick van der Reijden te kennen gegeven de werkgroep te verlaten. Dick hield zich voornamelijk bezig met de organisatie van onze deelname aan de Anne Frank Friedens Tage, maar daarnaast was hij evenzeer actief bij evenementen waarbij jeugd betrokken was. De werkgroep betreurt dit verlies en is Dick zeer erkentelijk voor al zijn werk voor de jumelage. Wij vertrouwen er op dat wij nog wei op hem mogen terugvallen voor advies en steun. Zijn activiteiten binnen de werkgroep zullen worden overgenomen door werkgroep lid Aat Ouwerkerk.

Top