Home / Media / Begroting 2016: investeren in versterking

Begroting 2016: investeren in versterking

Bouwen aan versterking van Hendrik-Ido-Ambacht. Dat is de koers van het college in 2016. De begroting daarvoor ligt klaar en daarmee staat er een stevig financieel kader voor de plannen die Ambacht versterken. In 2016 start de realisatie van een nieuwe school met acht lokalen aan de Jan Wissenslaan. Ook start de voorbereiding van de bouw van dertig nieuwe schoollokalen in een nieuw scholencluster op de locatie Kruiswiel. Het college investeert ook volgend jaar weer in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Zodra het bestemmingsplan definitief is, gaat de gemeente beginnen met het voorbelasten van de grond op het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom.

De afgelopen jaren stonden in het teken van zorgvuldig financieel beleid, waardoor er nu een solide
basis is voor de plannen van het college. Wethouder André Flach (Financiën): ‘Toch heeft onze
financiële positie nog steeds veel aandacht nodig. We streven ernaar om onze schuldenlast te
verminderen.’ Dat de woningverkoop in de Volgerlanden aantrekt, helpt daar zeker bij. De gemeente
houdt de risico’s scherp in beeld en beperkt deze door zorgvuldig om te gaan met budgetten. Flach vult
aan: ‘We blijven ook scherp letten op de kosten die we maken voor onze gemeentelijke organisatie.
Daarin wil ik graag het goede voorbeeld geven en zo bijdragen aan het waarmaken van de belofte van
het college. Die luidt dat de gemeentelijke lasten niet stijgen als dat niet strikt noodzakelijk is. In 2016
verhogen we de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor huiseigenaren dus niet. Ook de
afvalstoffenheffing en de hondenbelasting stijgen in 2016 niet. Alleen de rioolheffing gaat wat omhoog,
maar dat is nodig om de kwaliteit van onze riolering nu en in de toekomst goed te houden en die op tijd
te vervangen. Dat is volgens afspraak en dus niet anders dan in vorige jaren. Al met al geeft deze
meerjarig sluitende begroting mij het vertrouwen dat we deze tweede helft van de collegeperiode mooie
resultaten kunnen boeken.”

De Schoof
De gemeente investeert onder meer in het centrum van Ambacht, want winkelcentrum De Schoof
wordt versterkt. Zodra er een definitief akkoord is met de projectontwikkelaar, start de gemeente met
het bouwrijp maken van het terrein en wordt de grond daarna verkocht aan de ontwikkelaar. Flach geeft
aan dat deze versterking de gemeente geen extra geld kost en straks wel zorgt voor een aantrekkelijk
hoofdwinkelcentrum: ‘Ik geloof erin dat De Schoof zo het kloppend hart van ons dorp wordt!’

Goede zorg dichtbij
Eigen kracht en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker om mee te blijven doen in onze
samenleving. En de gemeente helpt mensen uit kwetsbare doelgroepen hierbij. Zo is er voor hen straks
in het nieuwe Jeugdspeelpark in Sandelingen-Ambacht ruimte voor dagbesteding. Ook investeert de
gemeente in zorg dichtbij huis. In 2016 komen er steunpunten van het Sociaal Wijkteam in de Blije
Borgh en Cascade. Ook in andere wijken komen steunpunten. Daarin wordt nauw samengewerkt met
huisartsen. Wethouder Michiel van der Vlies (Sociale Zaken): ‘Ik wil graag dat iedereen in ons dorp mee
kan doen. Door zorg en allerlei andere activiteiten zoals jongerenwerk, cultuur en muziekles samen te
brengen, ontstaat er een plek waar Ambachters elkaar ontmoeten. Jong en oud, fit en hulpbehoevend.
Deze contacten zijn waardevol, omdat ze eraan bijdragen dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen.’

Bereikbaar en veilig
De gemeente investeert niet alleen in de aanleg van bedrijventerreinen en in nieuwe huisvesting voor
scholen, maar zorgt er ook voor dat deze locaties goed en veilig bereikbaar zijn. Daarom is de gemeente
in intensief overleg met de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, regio Drechtsteden en het
waterschap om de financiële ruimte te verkennen die nodig is voor het verbeteren van de toegang naar
de rijkswegen A16 en A15. Ook maakt de gemeente geld vrij voor veilige routes voor fietsers.

Afval scheiden
De gemeente investeert opnieuw in maatregelen die Ambacht ook in de toekomst leefbaar houden. Het
afgelopen jaar kwamen er zonnepanelen op het uitvaartcentrum en is het gemeentehuis helemaal
voorzien van energiezuinige LED-verlichting. In 2016 wil de gemeente graag nog meer zonnepanelen
plaatsen. Ook met het beter scheiden van afval valt nog winst te behalen. Wethouder Floor van de
Velde: ‘Ons uitgangspunt is dat afvalverwerking kostendekkend moet zijn. We kunnen kosten verlagen
door het scheiden van GFT, plastic en papier. Als inwoners bijvoorbeeld de minicontainers voor oud
papier en karton goed gebruiken, helpt dat al. Dan hoeven we de afvalstoffenheffing ook niet te
verhogen, net zoals dat voor 2016 niet nodig is.’

Gemak
In 2016 gaat de gemeente bij de dienstverlening aan inwoners in het Drechtstedelijk
Klantcontactcentrum (DKCC) samenwerken met andere gemeenten in de Drechtsteden. De gemeente
zet in op goede en betaalbare dienstverlening. Van der Vlies: ‘We onderzoeken of we reisdocumenten
thuis kunnen laten bezorgen. Dat betekent meer gemak voor de klant en lagere kosten voor de gemeente
omdat de balies minder vaak open hoeven.’

Behandeling in commissies en gemeenteraad
Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergaderingen in
de week van maandag 12 oktober. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 26 oktober en
donderdag 29 oktober. Beide avonden beginnen om 19.00 uur en u bent daar van harte welkom!

Videoblog
Wethouder André Flach vraagt in zijn nieuwe videoblog reacties op de nieuwe begroting aan de
directeur van een zorginstelling, een winkelier en een inwoonster uit de Volgerlanden. Het filmpje is te
zien op het YouTube-kanaal van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: www.youtube.com/GemeenteHIA.

Top