Home / Zorgwelzijn / 2e subsidieronde project Gewoon Bijzonder

2e subsidieronde project Gewoon Bijzonder

Nationaal Programma Gehandicapten

De tweede subsidieoproep over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het sociaal domein heeft 19 aanvragen opgeleverd. Deze subsidieoproep, vanuit Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, is speciaal gericht op gemeenten.

Voor deze subsidieronde konden gemeenten, samen met een onderzoeksinstelling, een praktijkorganisatie en de doelgroep, aanvragen indienen voor kortdurend, praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek moet aansluiten op een actueel probleem van de gemeente over participatie van jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) met een licht verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, dagbesteding of onderwijs.

De subsidieaanvragen zijn op diverse onderwerpen ingediend, zoals schoolverzuim, financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van LVB’ers in de wijk. 

Volgende stap
De projecten worden door een klankbordgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, beoordeeld op relevantie. Het advies van de klankbordgroep zal de programmacommissie meenemen in haar uiteindelijke advies aan het bestuur van ZonMw. De indieners horen rond half april of hun aanvraag gehonoreerd is of niet. 

Context
Gemeenten hebben een taak om zorg en ondersteuning van mensen met een beperking te organiseren. Gemeenten moeten ook uitvoering geven aan het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarbij meedoen aan de samenleving voorop staat. Deze gemeentelijke taken roepen (kennis)vragen op. De subsidieronde biedt de gelegenheid om deze vragen te beantwoorden. 

Programma Gewoon Bijzonder
Het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Dit alles om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. 

Vergaderingen
De eerstvolgende vergadering van de klankbordgroep is gepland op 20 maart en van de programmacommissie Gewoon Bijzonder staat gepland op 4 april. Beide vergaderingen vinden plaats in Utrecht. Dat wordt de komende weken veel lezen om alle aanvragen goed te kunnen beoordelen

Eerdere goedgekeurde projecten
De eerder goedgekeurde projecten worden inmiddels uitgevoerd. Er is afgesproken dat onder andere ervaringsdeskundigen uit de klankbordgroep mee zouden kijken bij de uitvoering van de projecten.. We hebben toen besloten om dit te koppelen aan de “site visits”, de bezoeken vanuit ZonMW aan de projecten. Op 5 september staat de site visit gepland voor het project ‘NAH-kennisnetwerk: Gewoon Bijzonder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)’ en ik heb me opgegeven om hierbij aanwezig te zijn.

 
Lies Bonsang

Lid klankbordgroep en programmacommissie Gewoon Bijzonder

 

Top