Home / Zorgwelzijn / Elektronisch ketendossier voor Rivas Zorggroep

Elektronisch ketendossier voor Rivas Zorggroep

Uniek in Nederland: ruim 50 zorglocaties met één elektronisch cliëntdossier

Voor het eerst in Nederland werkenzorgprofessionals uit zowel het ziekenhuis als verpleeg- en verzorgingshuizen,kraamzorg, paramedische zorg en thuiszorg op grote schaal samen in ééngeïntegreerd elektronisch cliëntdossier. Sinds afgelopen vrijdag werken de ruim50 locaties van Rivas Zorggroep met softwaresysteem HiX van ChipSoft. Van hetBeatrixziekenhuis in Gorinchem tot en met de paramedische zorg, de verpleegzorgen de thuiszorg in de verschillende regio?s. Het gehele ketenproces isgeautomatiseerd.
 

?Rivas zet decliënt hiermee écht centraal?, aldus directeur Pieter de Kort. ?We ondersteunenhiermee een eenduidige manier van werken binnen onze hele organisatie. En onzecliënten krijgen in de nabije toekomst inzage in hun eigen dossier via eenbeveiligde toegang. Dankzij een gedegen voorbereiding en de vele energie die hierinis gestoken, is de introductie van het dossier goed verlopen. Cliënten vanRivas hebben hiervan nauwelijks of geen hinder ondervonden.’

 

Altijd de juiste, meest actueleinformatie over de cliënt

Cliënten vanRivas hebben nu binnen de gehele organisatie één digitaal dossier. Als zijbinnen de zorggroep van zorgonderdeel wisselen, zijn alle gegevens bij devolgende behandelaar bekend. De cliënt hoeft dus niet opnieuw zijn verhaal tevertellen. Iedere geautoriseerde zorgverlener heeft bovendien 7×24 uur toegangtot de juiste, meest actuele informatie over de cliënt, zoals medicatie enallergieën. De zorgprofessional heeft toegang tot die onderdelen uit hetdossier die relevant zijn voor de behandeling of begeleiding. Dit is veiligervoor de cliënt, stroomlijnt het zorgtraject, verkleint de kans op fouten en isbovendien efficiënter en gebruiksvriendelijker.

Optimale ondersteuning vanwerkzaamheden

De ruimzesduizend zorgprofessionals van Rivas ondervinden met de nieuwe softwareoptimale en integrale ondersteuning bij hun werkzaamheden. Grenzen tussenafdelingen en zorgonderdelen vervagen, zodat de cliënt de beste zorg ontvangt. Doordathet gehele ketenproces is geautomatiseerd, is de zorg naadloos op elkaaraangesloten.

Alle zorg in één dossier verenigd

De grootsteuitdaging tijdens de organisatiebrede uitrol was de integratie van alle cure(ziekenhuiszorg) en care (overige)-onderdelen in één systeem. Daarvoor moestengegevens uit zes verschillende systemen worden overgezet naar één systeem. Metde cure had Chipsoft al ervaring opgedaan. Voor de care hebben Rivas enChipSoft samen wensen en eisen opgesteld waaraan het systeem moet voldoen om dezorg goed te ondersteunen. Uitgangspunt daarbij is, dat Rivas haar cliëntenaltijd de juiste zorg biedt op het juiste moment en op de juiste plaats. Ookheeft Rivas met de mogelijkheden van het dossier de weg vrijgemaakt vooractieve cliëntparticipatie. Uiteindelijk doel is om cliënten in de nabijetoekomst via beveiligde toegang inzage te geven in hun eigen dossier. Daarnaastwordt het mogelijk voor cliënten om zelf afspraken in te plannen en informatiete downloaden waarvan de zorgprofessional heeft aangegeven dat die op desituatie van de cliënt van toepassing is.

?Doorlooptijd ongekend kort?

Rivas is bijmonde van programmamanager Rivas Elektronisch Dossier Roger van Driel zeercontent met het nieuwe systeem. ?Het ondersteunt de gehele zorgketen en dat isuniek. Veel mensen hebben hard aan deze succesvolle implementatie gewerkt enduizenden mensen zijn getraind om met het systeem te werken. Het is ongekendhoe we zo?n geavanceerd systeem in zo?n korte doorlooptijd ketenbreed hebbenneergezet. Daar zijn we echt trots op.?

Top