Home / Overige / Begroting 2015

Begroting 2015

Nieuwe taken goed en binnen de begroting uitvoeren

Goede zorg dichtbij de mensen organiseren. Investeren in onderwijshuisvesting, zodat er voor iedere leerling ruimte is om te leren en spelen. Zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Blijven investeren in een aantrekkelijke gemeente en toch geen stijging van de lasten voor inwoners. Dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders voor hun eerste begroting van deze collegeperiode. Wethouder Financiën André Flach: “Ondanks de grote bezuinigingen die we afgelopen jaren hebben moeten doorvoeren, hebben we nog steeds veel goede voorzieningen in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek, het zwembad, het Jeugdspeelpark. Hier blijven we gewoon geld in steken, omdat het college ervan overtuigd is, dat deze en vele andere voorzieningen onze gemeente bijzonder en aantrekkelijk maken om in te wonen.”

Goede zorg dichtbij

De gemeente krijgt er vanaf 2015 nieuwe taken bij. De jeugdhulp en zorg voor langdurig zieken of dagbesteding van ouderen. Ook gaat de gemeente hulp bieden bij het vinden van werk of het verstrekken van een uitkering. André Flach: “Daarvoor krijgen we geld van de rijksoverheid, maar wel minder dan dat er nu voor beschikbaar is. Daarom willen we op een slimme manier met het geld voor deze nieuwe taken omgaan. We moeten een beroep gaan doen op de eigen kracht van inwoners en de mensen om hen heen. Om zo binnen het budget te blijven. Goede zorg aan inwoners staat voorop. Het liefst dichtbij huis. Daarom investeren we in sociale wijkteams, een jeugdteam en lokale leerwerkplekken.”

Ruimte voor leren en spelen

Iedere leerling in onze gemeente verdient een goede plek om te leren en spelen. En omdat het aantal kinderen in de Volgerlanden groeit, is er een nieuw scholencluster nodig op de plek waar nu het Jeugdspeelpark is. Ook voor de leerlingen die nog naar school gaan in een aantal schoolgebouwen in het centrum. Deze moeten vernieuwd worden omdat ze na tientallen jaren niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Tegelijk is het een kans om het Jeugdspeelpark uit te breiden.

Aantrekkelijk voor ondernemers

Onze gemeente groeit en daarom investeert de gemeente in het aantrekken van extra bedrijven en dus werkgelegenheid. In het binnenkort op te stellen Actieplan Lokale Economie laat de gemeente zien hoe ze ondernemers gaat helpen om zich verder te ontwikkelen. Denk aan het terugdringen van de regeldruk en investeringen in goed bereikbare bedrijventerreinen. Zo is de gemeente voortvarend aan de slag met de ontwikkeling van het gebied Antoniapolder en investeert ze in het doortrekken van de Antoniuslaan die de waterbushalte verbindt met het centrum van de gemeente.

Verzorgd en aantrekkelijk

Ondanks de grote bezuinigingen die de gemeente afgelopen jaren heeft moeten doorvoeren, is onze gemeente nog steeds verzorgd en aantrekkelijk. Met voorzieningen als de bibliotheek, het zwembad dichtbij huis. André Flach: “Ook een goed verzorgde buitenruimte hoort naar mijn idee bij de belangrijke voorzieningen die een gemeente haar inwoners biedt. Daarom blijven we ook de komende jaren investeren om het onderhoud van de wegen, groen en speelvoorzieningen op een goed niveau te houden.”

Voorzichtig

De gemeente is voorzichtig met wat ze uitgeeft. De wethouder zegt daarover: ‘De komende vier jaar geven we minder geld uit aan onze eigen organisatie. Verder is er ook iets minder geld beschikbaar voor wijk- en buurtgericht werken, welzijn en groenonderhoud. We gaan meer belasting vragen van nutsbedrijven die gemeentegrond gebruiken voor hun kabels en leidingen. Het college wil de gemeentelijke lasten niet laten stijgen in 2015, even afgezien van het inflatiepercentage van 1%. Alleen bij de riolering is een (extra) verhoging nodig om de kosten te kunnen dekken. Al deze maatregelen bij elkaar zorgen ervoor dat we een meerjarig sluitende begroting hebben.”

Behandeling in commissies en gemeenteraad

Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergaderingen in de week van 13 oktober. De gemeenteraad behandelt de programmabegroting op maandag 27 oktober en donderdag 30 oktober. Beide avonden beginnen om 19.00 uur en u bent daar van harte welkom!

Top