Home / Media / Proost!

Proost!

Namens de gemeenteraad en het college heet ik u van harte welkom bij onze nieuwjaarsreceptie. Heel mooi dat u allemaal gekomen bent om elkaar een goed 2016 te wensen. Ook wij, als gemeentebestuur, wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar.

De jaarwisseling is gelukkig weer in goede sfeer verlopen, zonder nare incidenten. Ik wil hierbij graag mijn dank en complimenten uitspreken voor de hulpdiensten. Zij waren tijdens de jaarwisseling weer paraat voor de veiligheid van iedereen in Ambacht.

Graag blik ik even terug op het afgelopen jaar. Dit jaar verliep goed in onze gemeente, maar in ons dorp en de wereld om ons heen gebeurde er natuurlijk van alles. Ik wil graag wat dieper ingaan op wat onderwerpen die ons allemaal min of meer wel raken.

Helaas moet ik dan toch beginnen met de treurige aanslagen van het afgelopen jaar. Door de aanslagen in Parijs kwam terroristisch geweld voor veel mensen wel heel dichtbij. En dan is er het alsmaar voortdurende geweld in het Midden Oosten. Stromen van duizenden vluchtelingen zijn nog altijd aan de orde van de dag. Vele vluchtelingen hebben onderkomen kunnen vinden in Europa. Ook in ons relatief veilige Nederland. In onze gemeente hebben wij acht weken lang een groep van 23 vluchtelingen onderdak geboden aan de Weteringsingel. Dit vraagt een goede organisatie en enorme inzet van betrokkenen. Het verblijf van de vluchtelingen in Ambacht is naar tevredenheid verlopen en was bijzonder goed georganiseerd.
Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken die hierbij betrokken was. De belangeloze inzet van de vele vrijwilligers was hartverwarmend. Ik merkte ook dat het verbindend werkt als vrijwilligers met verschillende achtergronden met elkaar optrekken. Dat vind ik heel waardevol. Daarom verdient onze hele Ambachtse gemeenschap een welgemeend woord van dank voor het prettige, rustige verloop van deze periode!
Ik ben blij dat wij in de Drechtsteden voortrekker konden zijn voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Dat is iets waar ik mij persoonlijk hard voor heb gemaakt, omdat ik absoluut geloof in de toegevoegde waarde hiervan. Het verheugt mij dan ook zeer om te zien dat sommige onderdelen hiervan ook in het akkoord over vluchtelingenopvang tussen de VNG en COA zijn opgenomen. Ik weet dat sommige mensen vinden dat het niet goed is voor de beeldvorming buiten ons land, om uit te stralen dat in Nederland de opvang goed geregeld is. Dat zou alleen maar meer vluchtelingen aantrekken. Maar ik ben en blijf van mening dat wij het aan onszelf verplicht zijn om vluchtelingen een menswaardige opvang te bieden. En, stel dat de vluchtelingen straks terugkeren, dan heb ik liever dat ze dit land met een positieve indruk van Nederland en de Nederlandse bevolking verlaten.

Als gemeente kunnen we ook positief terugkijken op jeugdhulp die er in 2015 is geleverd. Met de komst van het Jeugdteam Ambacht en het Sociaal Wijkteam Ambacht, is daar sinds vorig jaar veel in veranderd. Er zijn steeds meer inlooppunten bijgekomen. Jongeren en hun ouders kunnen dus op steeds meer plekken terecht met vragen over zorg. Een mooi voorbeeld van toegankelijkheid en laagdrempeligheid. We hebben mooie resultaten bereikt. En dat met minder geld dan er voorheen voor beschikbaar was vanuit de rijksoverheid. Dit blijft echter een grote uitdaging. Zeker als je bedenkt dat we er taken bijkregen en tegelijk het traject liep om de financiën van de Dienst Gezondheid & Jeugd weer op orde te krijgen. Onze wethouder Michiel van der Vlies heeft hierin het voortouw genomen, en met goede resultaten. We willen in 2016 graag op deze voet verdergaan.

Om nog even bij de jeugd te blijven, er hebben zich in 2015 ook heel wat ontwikkelingen voorgedaan rondom ons Jeugdspeelpark. Dit mooie park krijgt in 2016 een nog grotere educatieve en sociale rol in onze gemeente en wordt flink uitgebreid. Omwonenden waarderen het huidige Jeugdspeelpark en ik begrijp heel goed dat zij het jammer vinden dat het uit hun directe woonomgeving verdwijnt. Tegelijkertijd zien veel mensen uit naar de komst van het vernieuwde Jeugdspeelpark in Sandelingen-Ambacht. Over parkeren en het aanzicht van het park blijven we ook in 2016 met omwonenden in overleg. De besluitvorming loopt nog en we houden alle betrokkenen uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte. We hopen dat u vanaf volgend jaar zult genieten van deze mooie, uitgebreide voorziening in onze gemeente.

Dan naar de bouw. Ook binnen Ambacht blijft de bouw aantrekken, waar we alleen maar blij mee kunnen zijn. De huizenmarkt laat ook eindelijk een positief plaatje zien. Er worden gelukkig weer meer huizen gekocht en verkocht. Dit is goed te zien in bijvoorbeeld onze eigen nieuwbouwwijk De Volgerlanden. We hopen dat deze ontwikkeling doorzet in 2016.

Als burgemeester was ik er het afgelopen jaar trots op te kunnen zeggen dat we als gemeente een aandeel hebben gehad in de organisatie van de eerste Koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht. We waren zichtbaar met het meest enthousiaste schip in de botenparade. Duizenden kijkers uit heel Nederland volgden die live. Wederom een prachtig voorbeeld van samenwerking in de Drechtsteden. Velen van ons hebben op en ook na Koningsdag mooie complimenten over onze regio mogen ontvangen.

De Drechtsteden vervullen een steeds belangrijkere rol in de maritieme sector. De Drechtsteden behoren tot de top 3 maritieme regio´s van Nederland volgens de recente sociaaleconomische analyse van oud/commissaris van de Koningin de heer Jansen. Als regio zijn we volgens dit rapport alleen niet voldoende zichtbaar. De heer Jansen beveelt aan om minder vrijblijvend samen te werken binnen de Drechtsteden. En om met andere omliggende regio´s een flinke slag te maken. We moeten nog nagaan hoe we dit concreet vorm kunnen geven. Hierbij denk ik niet aan het overdragen van nog meer taken aan de regio, maar wel aan concrete projecten die we als regio met en voor elkaar kunnen uitvoeren.
Overigens bleek uit het rapport van de heer Jansen dat ook de dienstverleningssector een belangrijke rol speelt. En daar hebben we in Hendrik-Ido-Ambacht al meteen het eerste voorbeeld van: het volledige Bruynzeelcomplex is sinds kort aangekocht door een bedrijf dat in heel Nederland kantoormeubilair opkoopt, herstelt en weer verkoopt. Duurzaam, in de breedste zin van het woord!

Daarnaast stonden de gemeenten in Nederland vorig jaar voor de uitdaging om een aantal nieuwe wetten uit te voeren, zoals de nieuwe participatiewet en de nieuwe WMO. Voor al deze wetten geldt dat het met minder geld moet dan voorheen. Het is een enorme uitdaging om dat vorm te geven. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft deze taak voor een groot deel op zich genomen, wat mooi laat zien hoe prettig het is om binnen de Drechtsteden te kunnen samenwerken.

Waar we hier in Ambacht ook steeds meer aandacht voor hebben, is duurzaamheid. We hebben de Klimaatconferentie van Parijs nog vers in ons geheugen. Wereldleiders maakten daar afspraken over het terugdringen van de opwarming van de aarde en het gebruik van fossiele brandstoffen. Om ons heen zien we ook al effecten van die opwarming. Neem bijvoorbeeld de wateroverlast in Engeland vorige week. Genoeg aanleiding om in Ambacht te kijken hoe we de afspraken van de klimaatconferentie kunnen vertalen naar onze gemeente. In het afgelopen jaar hebben we al ingezet op het beter scheiden van afval. Verder waren er boomplantdagen, een compostdag en de première van een interessante film in Cascade, over twee van onze inwoners die heel duurzaam met afval omgaan. We hebben in de afgelopen jaren heel veel gesproken over duurzaamheid, en inmiddels zult u gemerkt hebben dat we zijn overgegaan tot ‘doen’! Ook ons eigen gemeentehuis slaan we niet over: daar zijn we de actie ‘Zon op Hendrik-Ido-Ambacht’ gestart: uw zonnepanelen op ons dak. U begrijpt het: in 2016 staat duurzaamheid hoog op onze agenda en gaan we actie ondernemen rond de thema’s ‘groen’ en ‘water’. En vooral niet te veel praten maar doen. In Rotterdam zeggen ze dat nog anders….
Dus als u wethouder Van de Velde op het dak van het gemeentehuis ziet staan dan weet u waar hij mee bezig is.

Eén van de belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren is de vernieuwing van winkelcentrum De Schoof. Sommige mensen vragen zich af: waarom doen we dat, als er toch al zoveel winkels in het land leegstaan? Maar juist in winkelcentra die zich vernieuwen, komt over het algemeen weinig leegstand voor. Dat is ook de mening van een hoogleraar en retaildeskundige, zo bleek uit recente publicaties. Waar niets gebeurt, slaat de verpaupering toe en ontstaat juist leegstand. We willen in Hendrik-Ido-Ambacht een aantrekkelijk en onderscheidend winkelcentrum houden, waar bestaande winkels elders uit ons gemeente een plek krijgen en met enkele beproefde klantentrekkers. Alleen zo is er een bloeiende toekomst voor De Schoof. Bij dit alles is een intensieve samenwerking tussen de gemeente, maatschappelijke instituties en winkeliers van groot belang.

Zo wordt 2016 het jaar van de Ambachtpas.
Misschien heeft u er al iets van gehoord. Al enige tijd werkt wethouder Flach zelfbewust zoals hij is, namens de gemeente samen met winkeliers aan de ontwikkeling van een lokale munt. En in 2016 gaat die er komen.
In het achterliggende jaar is intensief samengewerkt met de Blije Borgh die op dit moment al de Blije Borgh-pas uitgeeft. En in 2016 gaan die twee initiatieven samen in de Ambachtpas! Een modern passysteem die bewoners, winkeliers en verenigingen koppelt aan elkaar. De pas biedt voordeel aan de klant, terwijl tegelijkertijd een deel van de omzet die gemaakt wordt met de pas naar de vereniging gaat die de klant heeft uitgekozen. Winkeliers geven iets weg, maar krijgen daar meer klanten en meer omzet voor terug. Vandaar dat inmiddels bijna 40 winkeliers zich hebben aangesloten. Tot slot en niet in de laatste plaats genereert de pas geld wat door de Blije Borgh in welzijnswerk wordt gestoken wat bereikbaar is voor al onze bewoners. Kortom het is wel duidelijk waarom zowel de Blije Borgh en de gemeente als de winkeliers en de verenigingen enthousiast zijn over de Ambachtpas. Een pas die verbindingen legt in de gemeenschap van Hendrik-Ido-Ambacht . Zo geldt het dus nog meer: “Voor elkaar in Ambacht”.
De pas zal gelanceerd worden in het voorjaar, maar het is mij een waar genoegen dat ik vandaag het eerste exemplaar in ontvangst mag nemen uit handen van Han Hendriks, directeur van de Blije Borgh en wethouder economische zaken André Flach.
(heren naar voren: overhandigen dummy van de Ambachtpas)

Tot slot kan de CAI natuurlijk niet ongenoemd blijven. Wat zijn we blij met de investeringen die we met de inkomsten uit de CAI kunnen doen in onze gemeente. Vooral de nieuwbouw van zwembad De Louwert is voor veel Ambachters een fantastisch vooruitzicht. Maar ook de bijdrage voor het Historisch Genootschap, de grootste vereniging in onze gemeente, is een grote investering. Daarnaast investeren we in diverse sportvoorzieningen en in de herinrichting van het Kerkplein en het Havenhoofd, om een paar voorbeelden te noemen. Dat zult u dit jaar nog merken. Wij zien ernaar uit.

Met genoegen heb ik vastgesteld dat wij een actieve gemeente zijn, waar naast kleinere evenementen, een aantal grote indrukwekkende activiteiten worden georganiseerd. Naast de Zomerparkdag en de viering van Koningsdag, hebben inmiddels ook de Inner Circle Run en de nieuwjaarsduik een vaste plek weten te veroveren.

En ook dit jaar was er weer ruimte voor een nieuw initiatief, dit keer van de gezamenlijke kerken: ‘Kerst in stappen’. En wat een groot succes, waar direct zo’n 1500 mensen op af kwamen om al wandelend door onze mooie gemeente het kerstverhaal te beleven. Sinds ik in Ambacht burgemeester geworden ben, is er ieder jaar wel een nieuwe activiteit bij gekomen, en daar ben ik best een beetje trots op (wat natuurlijk geen garantie is voor de toekomst!).

Dan nog een laatste opmerking: het meeste gebeurt in de samenleving zelf.
Als gemeentebestuur besluiten we ook over van alles maar alles moet eerst goed voorbereid en na besluitvorming uitgevoerd worden. Ik ben dan ook trots op de Ambachtse ambachtelijke organisatie van de gemeente.

Met het minste ambtenaren per 1000 inwoners van de Drechtsteden wordt de klus geklaard, hebben we bijna nooit gedoe of narigheid maar boeken we gewoon resultaten. Daarom ben ik trots op het team van onze secretaris, directeur Dré Martens en al zijn medewerkers.
Kortom, voor onze gemeente was het een goed jaar. We zien met vertrouwen het komend jaar tegemoet.
Graag nodig ik u uit om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar: proost!

Top